foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
SOSW Adres: 62-570 Rychwał, ul. Konińska 46 tel. (063) 248-11-51 fax (063) 248-11-51 email: soswrychwal1@op.pl

Boczne Menu

STATUT

 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Każdy ma szansę” w Rychwale.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Każdy ma szansę” w Rychwale.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 1989 r. poz. 104 ze zm.) zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Rychwał.

§ 3

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników. Zatrudnienie członków Stowarzyszenia możliwe jest jedynie do wykonywania zadań nie związanych z funkcjami pełnionymi w stowarzyszeniu.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia , metody działania i przedmiot działalności.

§ 4

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  - integracja osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę, wypoczynek, imprezy artystyczne,
  - organizowanie usług socjalnych w środowisku,
  - działalność edukacyjna.
 1. Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:
  - popieranie budowy lub rozwoju instytucji realizujących cele statutowe Stowarzyszenia,
  - pobudzenie ofiarności publicznej oraz wykorzystywanie środków finansowych
  i materialnych pochodzących od instytucji i osób fizycznych w kraju i zagranicą
  na rzecz osób niepełnosprawnych,
  - organizowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz szerszym,
  - organizowanie wypoczynku i rekreacji, imprez sportowych i artystycznych dla osób objętych pomocą Stowarzyszenia,
  - organizowanie poradnictwa, szkoleń, konferencji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz środowiska,
  - inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji zadań statutowych.

  3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w  rozmiarach służących realizacji celów statutowych określonych w ust 1 . Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest :
 1. działalność wydawnicza
 2. usługi reklamowe
 3. najem pomieszczeń
 4. organizacja i prowadzenie szkoleń i kursów
 5. świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i pielęgnacyjnych

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 5

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji przez kandydata, w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.. O treści decyzji zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie. Od rozstrzygnięcia odmawiającego przyjęcia służy zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Członek zwyczajny ma prawo do:
  - czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
  - zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
  - brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
  - odwołania się  od uchwały o skreśleniu listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 4. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
  - przestrzeganie postanowień statutu i uchwał,
  - popieranie i realizacja celów Stowarzyszenia oraz dbanie o jego dobro,
  - regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 6

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu niewykonywania przez członka obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych w szczególności  - nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  4. wykluczenia  - w przypadku, gdy z winy członka dalsze jego pozostawanie w Stowarzyszeniu nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności gdy prowadzi on działalność sprzeczna z celami stowarzyszenia, działa na szkodę Stowarzyszenia , został pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego
 2. Ustaniu członkostwa z przyczyn określonych w pkt 1 i 2 oraz pozbawieniu członkostwa w przypadkach określonych w ust. 1 pkt .3 i 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienia dokonuje się pisemnie; zawiadomienie zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 4. Osoba wykluczona lub skreślona z rejestru członków Stowarzyszenia ma prawo wniesienia pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, za pośrednictwem  Zarządu Stowarzyszenia, ma także prawo być obecny na jego obradach przy rozpatrywaniu tego odwołania oraz popierać swoje żądania. O terminie Walnego Zebrania Członków odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
 5. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania jest ostateczna.

§ 7

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współpracująca w rozwoju Stowarzyszenia, wspomagająca finansowo bądź inną formą jej działalności.

Członek wspierający, z wyjątkiem praw wyborczych, posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

 1. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonego zobowiązania do minimum rocznego wspierania działalności. Członkostwo ustaje po upływie miesiąca od zakończenia okresu wspierania.
 2. Członek wspierający ma prawo do uzyskania w sprawozdaniu rocznym informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia.

§ 8

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, której tytuł ten został nadany przez  Walne Zebranie.
 2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka wspierającego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 9

Władzami (Organami) Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.

Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 10

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 1. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
 2. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
 3. udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 4. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 5. wybór zarządu i odwołanie zarządu,
 6. wybór i odwołanie komisji rewizyjnej,
 7. odwołanie członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia i powołanie na te funkcje innych osób do czasu przeprowadzenia właściwych wyborów do władz po upływie terminu kadencji,
 8. uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
 9. ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 10. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności zgody co do nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia, wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczek i kredytów,
 11. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów, a w szczególności:

 

 1. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności zgody co do nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia, wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczek i kredytów,
 2. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 3. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku, nie później niż do zakończenia I kwartału roku kalendarzowego. Walne Zebranie wybiera spośród siebie każdorazowo przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przebieg Walnego Zebrania oraz podjęte  uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 12

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie:
- z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
- na pisemne żądanie ½ członków Stowarzyszenia  skierowane do Zarządu.

§ 13

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i  porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 21 dni od podjęcia w tej sprawie uchwały przez Zarząd bądź wpływu pisemnego wniosku pochodzącego od Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ½  członków Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku zmiany Statutu bądź rozwiązania Stowarzyszenia uchwały  zapadają  większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu bądź rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 15

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze tajnego głosowania. 

§16

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie wskazuje również w uchwale fundacje i stowarzyszenia mające podobne cele statutowe nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.

§17

 1. Zarząd składa się z 4 osób - Prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, wybieranych na Walnym Zebraniu. Pierwszy Zarząd wybierają założyciele na zebraniu założycielskim  zwykłą większością głosów.
 2. W miejsce ustępujących przed zakończeniem kadencji członków Zarządu Walne

Zebranie na najbliższym posiedzeniu dokonuje wyboru członków uzupełniających pełnią oni funkcje swoich poprzedników do czasu zakończenia kadencji członków ustępujących.

§18

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania,
 4. opracowanie projektów rocznego planu działalności i planu finansowego Stowarzyszenia oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu,
 5. zarządzanie działalnością oraz gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia, w szczególności zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych, majątkowych i innych zobowiązań.
 6. przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
 7. wykonywanie innych nie wymienionych w tym paragrafie zadań wynikających z postanowień statutu i obowiązujących przepisów, zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

§19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach majątkowych, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, jak również do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich innych niż majątkowe sprawach, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

§ 20

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i kieruje nimi Prezes.
 2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie i jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Komisję Rewizyjną  na pierwszą kadencję wybierają założyciele na zebraniu założycielskim zwykłą większością głosów.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób:
  1.   przewodniczącego,
  2.   dwóch członków.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności  Stowarzyszenia,
  2. przedstawianie wyników kontroli Walnemu Zebraniu,
  3. wnioskowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi  na Walnym Zebraniu
  4. przedstawianie Zarządowi wniosków i uwag dotyczących jego pracy.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w strukturach władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§22

Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 2 jej członków. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§23

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. W miejsce ustępujących przed zakończeniem kadencji członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie na najbliższym posiedzeniu dokonuje wyboru członków uzupełniających. Pełnią oni funkcje swoich poprzedników do czasu zakończenia kadencji członków ustępujących.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
.

§ 24

 1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią:
 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,
 3. środki pieniężne,
 4. wartości niematerialne i prawne.
 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 1. składki członkowskie,
 2. wpływy ze zbiórek,
 3. darowizny,
 4. dotacje i subwencje,
 5. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej i z majątku Stowarzyszenia,
 6. inne wpływy.

§ 25

Składki członkowskie powinny być wpłacane  przez członków do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie.

§ 26

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 27

Dochód z działalności gospodarczej, z innych tytułów i uzyskane fundusze Stowarzyszenia służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 28

W celu zabezpieczenia majątku organizacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani  tytułu z przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
   1. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
   2. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
   3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
   4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

  Rozdział VI
  Przepisy Końcowe

  § 29

    1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia składa Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy albo na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków lub Komisji Rewizyjnej.
    2. Zawiadomienie członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

  § 30

  W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach .

  § 31

  Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą jego zarejestrowania.

nabor ogolny

Bezpieczne Wakacje

logo stopwarzyszenie

logo wspolpraca